Mednarodne interkomparacijeInternational intercomparisons

Mednarodna medlaboratorijska primerjava (interkomparacija) je projekt, v katerem laboratorij primerja svoje merilne zmogljivosti na določenem področju in za določeno veličino z zmogljivosti drugih laboratorijev na mednarodni ravni.

Politika Laboratorija za tehnološke meritve je, da sodeluje v vseh interkomparacijah, ki jih organizirata EURAMET (Evropsko združenje meroslovnih institucij), in EA (Evropska akreditacija) za področja in veličine, ki jih je laboratorij akreditiral oz. posredoval v bazo BIPM kot kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC). Za področja, kjer omenjene interkomparacije niso na razpolago, se laboratorij vključuje v sheme na osnovi dvo- ali večstranskih mednarodnih dogovorov in takšne sheme tudi sam organizira.International interlaboratory comparisons (intercomparison) is a project, in which a laboratory compares its measurement capabilities in certain area for certain quantity with capabilities of other laboratories on the international level.

The policy of the Laboratory Production Measurement is to take part in all intercomparisons organised by EUROMET (European collaboration of metrology institutes) and EA (European Accreditation) for areas and quantities that were accredited and/or sent to BIPM database as calibration and measurement capabilities (CMCs). In the areas for which mentioned intercomparisons are not available, the laboratory takes part in schemes based on bilateral or multirateral international agreements and also organizes such schemes.