Teme predavanj

Merilni sistemi

Statistično obvladovanje procesov in sposobnosti merilnih sistemov

Zahtevni kupci serijskih izdelkov že v večini primerov zahtevajo od svojih dobaviteljev dokaze o statističnem obdelovanju proizvodnih procesov, saj sta samo končna ali vhodna kontrola nezanesljivi, dolgotrajni in dragi. Statistično obvladovanje procesov (SPC) se je že pred desetletjem uveljavilo v avtomobilski intdustriji, s sodobnimi trendi v razvoji sistemov in postopkov zagotavljanja kakovosti (npr. Six Sigma programi v ZDA) pa še pridobiva na pomenu. Tako je SPC danes v primernih oblikah prisoten praktično že v vseh panogah.

 

Meritve in kakovost

Vloga meritve v sistemu zagotavljanja kakovosti v industriji

Meritve služijo v proizvodnem procesu za pridobivanje informacij o kakovosti izdelave in o pogojih v izdelavnem procesu ter za nastavljanje pravilnih parametrov proizvodnje. Kakovost meritev oziroma stopnja zaupanja v merilni sistem sta odločilnega pomena za kakovostno proizvodnjo. Žal pa se tega v vsakdanji praksi prepogosto ne zavedamo. Pogosto se dogaja, da so pomembne odločitve na osnovi merilnega rezultata (npr. odločitev o sprejemu ali zavrnitvi zdelka) napačne, ker nismo korektno opravili meritve. Da bi se izognili napačnim odločitvam in s tem povezanim stroško, moramo posvetiti kakovosto meritev izjemno pozornost. Zato bi moral vsak, ki se ukvarja z meritvami, še posebej pa tisti, ki načrtujejo merilne operacije in procese, imeti vsaj osnovno znanje meroslovja.

 

Interno umerjanje

Vzpostavitev sistema za interno umerjanje meril v industriji

Nadzor meril je pomemben z dveh vidikov. Po enis trani uporaba točnih meril v proizvodnji zagotavlja pravočasno odkrivanje slabih delov in s tem preprečevanje njihove uporabe, po drugi strani pa služi sistematski in dokumentiran nadzor meril v primerih raznih sporov kot olajševalna okoliščina. Vedno več je tudi naročnikov, ki od dobavitelja zahtevajo urejen in delujoč sistem nadzora meril, ki ga potem tudi preverjajo. Zanimajo se tudi za kvalifikacije sodelavcev na tem področju, urejenost kartoteke meril, označevanje meril, termine kalibracij in opremljenost merilnice. Enake zahteve podajo tudi standardi serije ISO 9000.

Umerjanje meril v lastnem podjetju je s stališča cene in rokov za izvedbo kalibracij najugodnejše. Seveda pa mora biti v podjetju na razpolago ustrezen kader, ustrezen prostor (pogoji), ustrezni referenčni etalon(i), za umerjanje pa morajo biti izdelani tudi ustrezni postopki.

 

Sistem kakovosti

Organizacija in dokumentacija sistema kakovosti

Vzpostavitev sistema kakovosti v podjetju (ali kakšni drugi instituciji, kot je npr. preskusni laboratorij) po eni strani omogoča racionalnejšo proizvodnjo, ki zagotavlja kontinuirano kakovost izdelkov ali storitev, po drugi strani pa postaja delujoč sistem kakovosti ena od temeljnih zahtev kupcev pri njihovi odločitvi za določenega dobavitelja. Vsebinsko so sistemi kakovosti definirani z različnimi standardi in normativnimi dokumenti, od katerih so najbolj poznani standardi serije ISO 9000. Postopek vzpostavitve kritično vpoliva na kasnejšo učinkovitost sistema. Zelo pozorni moramo biti na to, da bo sistem prilagoje našim potrebam in značilnostim, ne pa zgolj formalnim zahtevam nekekga standarda ali naročnika.

 

Negotovost meritve

Vrednotenje negotovosti meritve v laboratoriji in v industriji

Negotovost meritve pomeni dvom v veljavnost merilnega rezultata. Je odraz pomanjklivega poznavanja natančne vrednosti merilne veličine. Rezultat meritve je po korekciji zaradi vpliva razpoznavanih sistematičnih pogreškov še vedno samo ocena vrednosti merilne veličine in sicer zaradi negotovosti, ki jo povzročajo naključni pogreški in nepopolna korekcija rezultata zaradi sistematičnih pogreškov. Če hočemo nekomu predstaviti točnost meritve, ki jo izvajamo, moramo poznati osnove določanja merilne negotovosti. Posebej pomembno je poznavanje merilne negotovosti v primerih, ko se odločamo o sprejemu ali zavrnitvi izdelka na podlagi rezultata meritve, ki leži blizu (znotraj ali zunaj) meja tolerančnega območja.